Proiecte HCL – ședința extraordinară convocată de îndată, în 30.05.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 599 din 29.05.2024 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 30 mai 2024, orele 12.00, cu următorul:

 P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului ”Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”, Cod SMIS 325085, precum și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027.
  2. Proiect de hotare privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”- cod smis 325485, precum si a cheltuielilor legate de proiect in scopul finalizarii integrale in cadrul POR 2021-2027.
  3. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020, modificată prin HCL nr. 96/24.10.2023, pentru obiectivul de investiții:” Reabilitare, modernizare si extindere scoala gimnaziala Traian Târnăveni”.

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice  in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr. 93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

 Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                         SECRETAR GENERAL , 
  
           Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 29 mai 2024