Proiecte HCL – ședința extraordinară convocată de îndată, în 20.06.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.656 din 18.06.2024 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 20 iunie 2024, orele 10.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotare privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”- cod smis 325485, precum si a cheltuielilor legate de proiect in scopul finalizarii integrale in cadrul POR 2021-2027.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice  in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL ,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                                  Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni, 18 iunie 2024