nr. 115 din data 18.12.2006 privind incetarea functiei de consilier a d-lui Suciu Grigore ºi declararea unui mandat de consilier in cadrul Consiliului Local al municipiului Tarnaveni vacant

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


 


H O T Ã R R E A nr.115


 


 


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 17 decembrie 2006;


            Vãzând referatul inregsitrat sub nr.24222/2006;


            In temeiul prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul Alesilor Locali;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


           Art.1.  Se constata incetarea functiei de consilier a d-lui Suciu Grigore.


           Art.2. Se declara vacant un mandat de consilier in cadrul Consiliului Local al municipiului Tarnaveni.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 
  


                                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                            Popovici Filon


 


  


                                    Contrasemeneaza


                                            Secretar


                                       Stefan Blanaru