nr. 4 din data 31.01.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Retea Canal menajer pe str.Nicolae Balcescu” Tarnaveni

JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


 


H O T Ã R R E A nr. 4


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


            Vãzând referatul intocmit de sef Birou Investitii si Achizitii Publice,d-na Bonciog Maria înregistrat sub nr.1881/2007;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.Se aprobã indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Retea Canal menajer pe str.Nicolae Balcescu” Tarnaveni dupa cum urmeaza:


 


Valoare de investitie                        lei                       115.246,9


Din care


C+M                                              lei                       100.744,0


Durata de realizare a investitiei       luni                                  2,0


Capacitati


 – lungime canal menajer                  ml                              203,0


 – lungime racorduri                         ml                                80,0


 – numar de gospodarii deservite                                            15


 


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Popovici Filon


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                         Secretar


                                     Stefan Blanaru