nr. 35 din data 17.04.2007 privind modificarea cap.IV pct. 9 din Hotararea Consiliului Local nr.104/2006 privind taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in functie de numarul de locuri de servire

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


H O T Ã R R E A  nr. 35


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 17 aprilie 2007;


        Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.7899/2007;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


        Art.1. Se modifica Cap.IV pct. 9 din Hotararea Consiliului Local nr.104/2006 care va avea urmatorul continut:


           Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in functie de numarul de locuri de servire dupa cum urmeaza:


 


– unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri mai mare de 100 1.250 lei


– unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri  intre 51 – 100 750 lei


– unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri intre  25 -50 500 lei


– unitati de alimentatie publica  cu pana la  25 de locuri 300 lei


– unitati de alimentatie publica fara locuri de servire 200 lei


 


         Art.2. Hotararea Consiliului Local nr.9/20007 se revoca.


        Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.

 


 


                                                         Presedinte de sedinta


                                                                Suciu Ioan


 


 


 


          Contrasemneaza


               Secretar


          Stefan Blanaru