nr. 52 din data 31.05.2007 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 m.p. situat in str. Avram Iancu nr. 192, inscris in CF. Tarnaveni nr.1112, sub nr.cad: 412/7, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta d-lui Szanto Ianos Csaba

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T A R A R E A  nr. 52


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 mai 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.10145/2007 ;


          In baza prevederilor Legii nr.15/2003:


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 


                                         H O T A R A S T E 


          Art.1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 m.p. situat in str.Avram Iancu nr.192, inscris in CF. Tarnaveni nr.1112, sub nr.cad: 412/7, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Szanto Ianos Csaba domiciliat in Tarnaveni Cart. Viitorului bloc 13 J apt.20.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                Presedinte de sedinta


                                                                           Szabo Albert


 


                   Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru