CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE :Referent specialitate clasa II gradul asistent din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Fond Funciar

 


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE :


Referent specialitate clasa II gradul asistent


din cadrul


Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Fond Funciar


 


CONDIÞII GENERALE:    


          candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã


 


CONDIÞII SPECIFICE:


          studii superioare de scurtã duratã (tehnice) absolvite cu diplomã de licenþã;


          cunoºtinþe avansate de operare pe calculator; 


          vechime în specialitate de 8 luni;


 


ACTE NECESARE:


      COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


      FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


      COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


      COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


      ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


      COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


      CAZIERUL JUDICIAR;


      DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


      – proba scrisã 19.07.2007, orele 10,00;


      – interviu  20.07.2007, orele 14,00;


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 09.07.2007;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.4 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 


 – TELEFON 0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


Bibliografia de concurs


pentru ocuparea functiei publice de execuþie


Referent specialitate clasa II gradul asistent


 


1.    Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ulterioare;


2.    Legea nr. 7/2004, privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici;


3.    Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã, republicatã;


4.    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrãrilor de construcþii, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;


5.    Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 1943/2001;


6.    Legea nr. 7/1996 a cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, republicatã;


 


 


 


 


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN