nr. 62 din data 28.06.2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Germania care a insotit la Tarnaveni fanfara din Meitingen Augsburg în perioada 02-06 iunie 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr.62


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 iunie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.12013/2007;


        In temeiul prevederilor  H.G.R. nr. 518/1995; H.G.R. nr. 436/2002 si H.G.R. nr. 741/2004;


             In baza prevedrilor art. 46. al.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba cheltuielile in suma de 1786 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Germania care a insotit la Tarnaveni fanfara din Meitingen Augsburg în perioada 02-06 iunie 2007.


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


     Presedinte de sedinta


                                                                 Toma Georgeta


 


 


                    Contrasemneaza


                            Secretar


                       Stefan Blanaru