nr. 68 din data 26.07.2007 privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.73/2005

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 68


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 iulie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.15601 /2007;


          In temeiul prevederilor OUG nr.110/2005;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aprobã modificarea H.C.L. nr.73/2005 si completarea art.1 al.1 al acestui act administrativ cu sintagma “-inclusiv a terenului aferent acestora-” care va fi introdusa dupa: ”Se aproba lista spatiilor medicale”.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.

 


                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                               Badea Adrian


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                       Stefan Blanaru