nr. 78 din data 30.08.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


         


H O T Ã R R E A   nr. 78


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 august  2007;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.16.953 /2007;


          In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;
 


H O T A R A S T E 


          Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 care va fi in suma de 29.638.957 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni. 


                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                   Mohamed Kheir Barmou


                              Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru