nr. 86 din data 25.10.2007 privind aprobarea necesitãþii si oportunitãþii achizitionarii unor obiective dotari

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A   nr. 86


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 octombrie 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.22010/2007 intocmit de sef birou investitii si achizitii publice;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aprobã necesitatea si oportunitatea achizitionarii urmatoarelor obiective dotari:


          Videoproiector.


          Cabina Poarta.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Campean Valer


  


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                         Stefan Blanaru