nr. 101 din data 06.12.2007 privind participarea MUNICIPIULUI TARNAVENI, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA     nr. 101


 


 


privind participarea MUNICIPIULUI TARNAVENI, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”


 


 


Consiliul Local Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 06 noiembrie 2007;


Vazand adresa nr.16102 din 27.11.2007 a Consiliului Judetean Mures referitoare la proiectul de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES” ;


In temeiul prevederilor Legii nr 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare,


In baza art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum si art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata,


 


 


HOTARASTE


 


Art. 1 – Se aproba participarea municipiului Tarnaveni, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES”, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, infiintata conform art. 11 si urmatoarele din Legea nr. 215/2001 republicata.


Art. 2 – Se aproba Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara“AQUA INVEST MURES”, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art. 3 – Se imputerniceste Dl. Popa Octavian, primar al municipiului Tarnaveni, cetatean roman, sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local Tarnaveni, Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara“AQUA INVEST MURES”.


Art. 4 – Se desemnneaza D-l. Chirila Vasile reprezentant al municipiului Tarnaveni in Adunarea Generala a Asociatiei.


Art. 5 – Contributia membrilor fondatori ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES” la patrimoniul initial al acesteia, precum si cotizatia anuala, vor fi stabilite in sedinta de constituire a Asociatiei.


Art. 6Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                               Radu Ghetiu


 


                                   Contrasemneaza


                                          Secretar


                                    Stefan Blanaru