nr. 3 din data 31.01.2008 privind aprobarea pentru anul scolar 2007 – 2008 cuantumul burselor scolare

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 3


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul intocmit de sef serviciu buget contabilitate înregistrat sub nr.849/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aproba pentru anul scolar 2007 – 2008 cuantumul burselor scolare, astfel:


– bursa de boala                 25  lei/elev/luna


– bursa sociala                    20  lei/elev/luna.


 


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


  


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                Incze Csaba Stefan Levente


           


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru