nr. 5 din data 31.01.2008 privind majorarea cheltuielilor de personal prevazute la art.3 al.2 din Contractul de asociere aprobat prin H.C.L. nr.122/2006, pentru anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 5


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          In temeiul prevederilor art. 7 al.1 al Contractului de asociere aprobat prin H.C.L. nr.122/2006;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Cheltuielile de personal prevazute la art.3 al.2 din Contractul de asociere aprobat prin H.C.L. nr.122/2006, pentru anul  2008 se majoreaza la suma de 9000 lei.


 


Art.2. Se ia nota de Informarea privind activitatea in cadrul Asezamantului Cultural Francez “Les Amis de Ronchin” pentru anul 2007.


 


          Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                Incze Csaba Stefan Levente


                  Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru