nr. 14 din data 31.01.2008 privind aprobarea radierii sarcinii : ”S.C.Ario SRL – drept de concesionare pe 50 de ani asupra 218 m.p. teren” inscrisa in C.F.311 Tarnaveni nr.top. 50/2, 51/2.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 14


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.1627/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba radierea sarcinii : ”S.C.Ario SRL – drept de concesionare pe 50 de ani asupra 218 m.p. teren” inscrisa in C.F.311 Tarnaveni nr.top. 50/2, 51/2. .


        Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                 Incze Csaba Stefan Levente


        


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru