nr. 7 din data 31.01.2008 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTÂRÂREA nr. 7

           Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


Vazand referatul intocmit de Sef birou investitii si achizitii publice ing.Bonciog Maria inregistrat sub nr.11496/2008;


          În baza  art. 46 alin. 1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã șT E:


 


          Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2008 dupa cum urmeaza:


 


Cap. 51.02 Autoritãþi publice ºi acþiuni externe


 


C. ALTE CHELTUIELI


II. Dotãri independente

1. Calculator + program-soft + multifuncþional A0


2. Server + MS Office + Windows – licenþã


 


Cap. 54.02 Alte servicii publice generale


C. Alte cheltuieli de investiþii


II. Dotãri independente


1. Licenþã program legislativ


2. Calculatoare


IV. Cheltuieli de proiectare, prefezabilitate, fezabilitate


1. Rebilitare/modernizare clãdire Republicii nr. 61


2. Consultanþa pentru implementarea “Sistemului de management al calitãþii SR EN ISO 9001”


 


Cap. 67.02 Culturã, recreere ºi religie


C. Dotãri independente


1. Echipamente de joacã pentru copii


IV. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor aferente obiectivelor de investiþii


1.   Reabilitare/modernizare serelor din cadrul Primãriei Municipiului Târnãveni


 


Cap. 70.02 Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã


 


IV. Cheltuieli de proiectare, studii de prefezabilitate,  studii de fezabilitate


 


1. Reþea de apã strada Stelelor


2. Extindere reþea de apã pe strada Cuºtelnic


3.Extindere retea de apa pe strada Armatei


Cap. 74.02 Protecþia mediului


C. Alte cheltuieli de investiþii


IV. Cheltuieli de proiectare, studii de prefezabilitate,  studii de fezabilitate


1. Reþea de canal menajer pe strada Stelelor


2. Reþea de canal menajer strada Digului


3. Reþea de canal menajer pe strada Frasinului


4. Reþea de canal menajer pe strada CFR


5. Reþea de canal menajer pe strada Plopilor


6. Reþea de canal menajer in Cart.1 Iunie


7. Reþea de canal menajer pe stradaPaltinis


8. Reþea de canal menajer pe strada Tractoristilor


9. Reþea de canal menajer pe strada Sticlarilor


10. Reþea de canal menajer pe strada Timisului


11. Reþea de canal menajer pe strada Libertatii


 


Cap. 70.07 Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã


 


C. Alte cheltuieli de investiþii


I. Achiziþii de imobile


1. Achiziþie terenuri


 


Cap. 84.02 Transporturi


C. Alte cheltuieli de investiþii


IV. Cheltuieli de prefezabilitate, fezabilitate, proiectare


 


1. Reabilitare/modernizare str. Pãcii


2. Reabilitare/modernizare str. Pomilor


3. Reabilitare/modernizare str. Gorunului


4. Reabilitare/modernizare str. Viilor


5. Reabilitare/modernizare str. Pref. Vasile Moldovan


6. Reabilitare/modernizare str. Pompelor ºi Rozelor


7. Reabilitare/modernizare str. Plopilor


8. Reabilitare/modernizare str. Morii


 


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


                                                            Presedinte de sedinta


                                                          Incze Csaba Stefan Levente


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru