nr. 22 din data 31.01.2008 privind aprobarea numirii d-lui Lucaci Paul in functia de expert local pentru romi, pe perioada 01 februarie 2008 – 30 iunie 2008

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                     


 


 


 


HOTARAREA nr. 22


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 ianuarie 2008;


Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.1795/2008;


In baza prevederilor HGR nr.430/2001 modificata si completata prin HGRnr.422/2006.


In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se aproba numirea d-lui Lucaci Paul in functia de expert local pentru romi, pe perioada 01 februarie 2008 – 30 iunie 2008, cu o indemnizatie lunara bruta de 350 lei.


Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                 Incze Csaba Stefan Levente


           
              Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru