nr. 23 din data 31.01.2008 privind recunoasterea ca reprezentant al comunitatii romilor din municipiul Tarnaveni a Grupului de initiativa prevazut la art. 1 din Actul de Constituire ca persoana juridica

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTARAREA NR. 23


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2008 ;


           In temeiul Legii nr.129/1998 modificata prin OG nr.28/2004;


          Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.2027/2008


          In baza art. 46 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 


HOTARASTE 


          Articol unic. Se recunoaste ca reprezentant al comunitatii romilor din municipiul Tarnaveni Grupul de initiativa prevazut la art. 1 din Actul de Constituire ca persoana juridica, inregistrat la Primaria municipiului Tarnaveni sub nr.2026/2008, pentru realizarea proiectului PHARE RO 2004/016-722.01.01.01 Consolidarea Capacitatii Institutionale si Dezvoltarea de Parteneriate pentru Imbunatatirea Perceptiei si Conditiilor Romilor.

         


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                 Incze Csaba Stefan Levente


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru