nr. 16 din data 31.01.2008 privind aprobarea Planul de ocupare a funcþiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnãveni, pentru anul 2008


R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                            


H O T A R A R E A  nr. 16


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul întocmit de personalul din cadrul Serviciului O.S.R.U. înregistrat sub nr. 24638/2007;


          In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata 2;


          Având în vedere Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucþiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcþiilor publice;


          În baza art.45 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001, republicatã;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1. Se aprobã Planul de ocupare a funcþiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnãveni, pentru anul 2008, conform anexei care face integrantî din prezenta hotãrâre.


 


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se însãrcineazã Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                Incze Csaba Stefan Levente


           


 


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru


  


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI                                                   ANEXA  2b


Codul fiscal 4323535                                                                     


PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2008


  Functia publica


Numar


maxim


de


functii


publice


Numar


de


functii


publice


ocupate


Numar


de


functii


publice


vacante


Numar


maxim al


functiilor


publice


care vor fi


infiintate


Numar


maxim al


functiilor


publice


care vor fi


supuse


reorganizarii


Numar


maxim al


functiilor


publice


rezervate


promovarii


Numar maxim


al functiilor


publice


care vor fi


rezervate


promovarii


rapide


Numar


maxim


al functiilor


publice


care vor fi


ocupate prin


recrutare


secretar al consiliului local


1


1


0


0


0


0


0


0


director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale


3


0


3


0


0


0


0


3


sef serviciu


3


1


2


0


0


0


0


2


sef birou


5


4


1


0


0


0


0


1


functii publice de conducere specifice


1


1


0


0


0


0


0


0


Total categoria functionari publici de conducere


13


7


6


0


0


0


0


6


auditor clasa I grad profesional superior


1


1


0


0


0


0


0


0


consilier juridic clasa I grad profesional asistent


2


2


0


0


0


0


0


0


consilier juridic clasa I grad profesional principal


0


0


0


1


0


1


0


0


consilier clasa I grad profesional principal


5


4


1


2


0


2


0


1


consilier clasa I grad profesional superior


12


8


4


0


0


0


0


4


inspector clasa I grad profesional asistent


5


4


1


1


0


1


0


1


inspector clasa I grad profesional principal


4


2


2


0


2


0


0


2


inspector clasa I grad profesional superior


1


0


1


2


0


2


0


1


Total functii publice clasa I


30


21


9


6


2


6


0


9


referent de specialitate clasa II grad profesional debutant


1


1


0


0


1


0


0


0


referent de specialitate clasa II grad profesional asistent


1


1


0


1


0


1


0


0


referent de specialitate clasa II grad profesional principal


1


1


0


0


0


0


0


0


Referent de specialitate clasa II grad profesional superior


3


3


0


0


0


0


0


0


Total functii publice clasa II


6


6


0


1


1


1


0


0


Referent clasa III grad profesional asistent


3


2


1


0


1


0


0


1


Referent clasa III grad profesional superior


28


25


3


0


3


0


0


3


Functii publice specifice clasa III


19


17


2


0


0


0


0


2


Total functii publice clasa III


50


44


6


0


4


0


0


6


Total functii publice executie


86


71


15


7


7


7


0


15


Total functii publice


99


78


21


7


7


7


0


21


 


                                                                                                                                                                                                                                                                           


PRIMAR,


ING. POPA OCTAVIAN