nr. 25 din data 15.02.2008 privind numirea in calitate de administrator special la S.C.Comunale S.A d-na Porime Leontina.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                            


H O T A R A R E A  nr. 25


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 15 februarie 2008;


          Vãzând referatul întocmit de ec.Badea Cristina înregistrat sub nr.3323/2008;


          In temeiul prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1. Se numeste in calitate de administrator special la S.C.Comunale S.A     d-na Porime Leontina.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                              Kenesi Ioan


  


                   Contrasemneaza


                         Secretar


                    Stefan Blanaru