nr. 33 din data 27.03.2008 privind aprobarea demararii procedurilor de licitatie publica deschisa pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare prin concesionare

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                               


 


H O T Ã R R E A  nr. 33


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 martie 2008;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.6088/2008 intocmit de comisia numita prin Dispozitia nr.873/2008;


          In temeiul prevederilorOUG nr.34/2006, Legii nr.51/2006 si a Legii nr.101/2006;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aproba demararea procedurilor de licitatie publica deschisa pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare prin concesionare.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                             Lechintan Petru


 


                   Contrasemneaza


                            Secretar


                      Stefan Blanaru