nr. 31 din data 27.03.2008 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 31


           Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 martie  2008;


          Vãzând referatul intocmit de sef birou investitii si achizitii publice inregistrat sub nr.6145/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aprobã necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2008 dupa cum urmeaza:


 


                           Cortina si lambrochen la Casa de Cultura Mihai Eminescu


                           Suflanta la Statia de epurare ape uzate


                           Cheltuieli proiectare:


·         Retea e canal menajer str.Salviei


·         Retea de canal menajer str.Secerii


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                             Lechintan Petru


  


                   Contrasemneaza


                            Secretar


                      Stefan Blanaru