CONCURS PENTRU OCUPAREA A URMATOARELOR POSTURI VACANTE – 2 POSTURI AGENT DE PAZA DIN CADRUL POLITIEI COMUNITARE

 


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA


CONCURS  PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI  VACANTE


 


Ø  2 posturi – Agent pazã din cadrul POLITIEI COMUNITARE                                    


 


CONDITII :


        studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat; 


        aptitudini fizice (rezistenta, efort) – barem minimal


        postul presupune efectuarea de deplasãri în teren


        disponibilitate pentru lucrul peste program ºi în condiþii de stres  


 


      ACTE  NECESARE :


        Cerere;


        Copie de pe diplomele de studii ºi alte acte care atestã efectuarea unor specializari;


        Curriculum vitae,


        Recomandare de la ultimul loc de munca ,


        Cazier judiciar,


        Copie xerox de pe carnetul de munca,


        Copie xerox de pe livretul militar.


        Adeverintã apt psihologic ºi medical


        Copie act identitate


 


DESFASURAREA CONCURSULUI:


Concursul constã dintr-o  probã privind aptitudini fizice (rezistenta, efort), probã scrisã ºi interviu. Proba privind aptitudinile fizice este eliminatorie.


        proba fizicã 25.04.2008, orele  09,30


        proba scrisã în ziua de 29.04.2008, orele  10,00


        interviul în ziua de 30.04.2008, orele  10,00


Proba fizicã constã în :


Alergare – femei – 800m – 5 min


                bãrbaþi – 1000m – 5 min


Sãritura în lungime – femei – min 2,5m


                                –   bãrbaþi – min 3,5m


Flotãri   –  femei – minim 10


             –   bãrbaþi – minim 20


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR :


  data de   23.04.2008, orele 15,00.


DEPUNEREA DOSARULUI, RELATII SUPLIMENTARE, BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE, LA CAM. 5, SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  TELEFON 0265/443400, INT. 15.


 


                                                                    P R I M A R,


                                                            Ing. POPA OCTAVIAN


 


 


 


 


BIBLIOGRAFIA


propusã în vederea ocupãrii postului vacant –


AGENT PAZÃ din cadrul POLITIEI COMUNITARE


 


 



  1. Legea nr. 371/2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Comunitare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
  2. HGR. Nr. 2295/2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare ºi funcþionare a Poliþiei Comunitare.
  3. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
  4. Legea nr. 17/1996 privind  regimul armelor de foc ºi al muniþiilor – Cap. III. Uzul de armã.
  5. OG nr. 2/2001  privind regimul juridic al  contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
  6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi protecþia persoanelor.
  7. Legea nr 215/2001 privind administaþia publicã localã, republicatã.

 


 


P R I M A R,


Ing. POPA OCTAVIAN