nr. 47 din data 24.04.2008 privind incetarea mandatelor de consilier al d-lui Moga Cornel si al d-nei Toma Georgeta

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                               


                                     


H O T Ã R R E A  nr. 47


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 24 aprilie 2008;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.8993 /2008;


          In temeiul art.9 si 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


Art1. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni ia act de incetarea mandatelor de consilier al d-lui Moga Cornel si al d-nei Toma Georgeta.        


Art.2. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni declara vacante locurile consilieri mentionati la art.1.urmand ca acestea sa fie ocupate conform art.96 al.9 din legea nr.67/2004 cu supleanti de pe listele PD si respectiv PSD.


 


 


 


PREșEDINTE DE șEDINÞÃ


                                                MICșA IOAN


 


  


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      SECRETAR,

                                                                               BLÃNARU șTEFAN