nr. 54 din data 29.05.2008 privind aprobarea cheltuielilorocazionate de vizita in municipiul Târnãveni, în perioada 2-5 mai 2008, delegaþiilor din Ronchin Franta, Phohlheim Germania si Hajduszoboszlo Ungaria

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 54


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 mai 2008;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.10822/2008;


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã cheltuielile în sumã de 19.933,29 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni, în perioada 2-5 mai 2008, delegaþiilor din Ronchin Franta, Phohlheim Germania si Hajduszoboszlo Ungaria.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


                                                          Presedinte de sedinta


                                                             Modorcea Ovidiu


 


 


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru