nr. 4 din data 18.06.2008 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTARAREA NR. 4 din 18 iunie 2008


privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local


 


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in data de 18 iunie 2008


          Vazand Hotararea nr. 3/18 iunie 2008 prin care Consiliul local a fost declarat legal constituit


In temeiul prevederilor art. 9 din OG nr. 35/2002 si art. 35 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala


 


 


HOTARASTE


 


Articol unic.  Se alege presedinte de sedinta a Consiliului local in persoana domnului  consilier Popa Octavian.


 


 


 


 


PRESEDINTE DE VARSTA


 


Popa Octavian


 


 


CONSILIERI ASISTENTI


 


       Fodor Alexandru                                     Meghesan Nicolae Sorin


 

                                                                             Contrasemneaza,


                                                                                   SECRETAR


                                                                                BLANARU STEFAN