nr. 5 din data 18.06.2008 privind alegerea viceprimarului

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


  


 


HOTARAREA NR. 5 din 18 iunie 2008


privind alegerea viceprimarului


 
 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta de constituire din data 18 iunie 2008


Vazand rezultatul scrutinului pentru alegerea viceprimarului, organizat in baza art. 11 si art.13 din OG nr. 35/2002 si art. 78 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala


 


 


HOTARASTE


 


Articol unic.   Se alege in functia de viceprimar al municipiului Tarnaveni domnul Szabo Albert.


 


 


PRESEDINTE DE SEDINTA


 


Popa Octavian


 


 


 


 


 


Consilieri: Muntean Ioan


                 Incze Csaba                 Ciurca Emil


 


 


                                                                    Contrasemneaza,


                                                                             SECRETAR


                                                                        BLANARU STEFAN