nr. 6 din data 18.06.2008 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


HOTARAREA NR. 6 din 18 iunie 2008


privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in data 18 iunie 2008


In temeiul prevederilor art. 15 din OG nr. 35/2002 si art. 56 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala


 


 


HOTARASTE


 


Articol unic.  Se alege pe intreaga durata a mandatului un numar de 4 comisii pe domenii de specialitate, avand denumirea si componenta urmatoare:


1. Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, turism        


          Muntean Ioan


          Micsa Ioan


          Chindris Ovidiu


          Meghesan Sorin


          Onose Ovidiu


          Incze Csaba


          Nistor Ioan


2. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si sport


          Ciurca Emil


          Bota Claudia


          Fodor Alexandru


3. Comisia juridica si de disciplina, munca si protectia sociala si a copiilor


          Ghetiu Radu


          Cimpoca Alin


          Szabo Albert


          Serban Maria


          Coros Ioan


4. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului


          Bercea Ioan


          Popa Octavian


          Antonya Mihail


          Muntean Ioan


          Pop Ioan


PRESEDINTE DE SEDINTA


 


Popa Octavian


 


                                                                            Contrasemneaza,


                                                                                  SECRETAR


                                                                              BLANARU STEFAN