nr. 16 din data 31.07.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate Revizuit si noii indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Statie de transfer deseuri menajere in municipiul Tarnaveni”

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 HOTÃRÂREA NR. 16/31 iulie 2008


 


Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 31 iulie 2008,


Vãzând referatul intocmit de consilier Chirila Vasile inregistrat sub nr.15388/2008,


În baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:
 


Art.1. Se aproba Studiul de Fezabilitate Revizuit si noii indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Statie de transfer deseuri  menajere in municipiul Tarnaveni” dupa cum urmeaza:


Valoare  totala:  2.898.871 lei  /792.626 euro (fata de 727.648,70 euro)


din care C+M:  1.708.868 lei /449.398,50 euro  (fata de 413.020,90 euro)


  Durata de realizare: 13 luni (2 luni sunt prevazute pentru instruirea personalului si constientizare publica)


       (valorile includ TVA)


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 
                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                              Antonya Mihail


                                       (nu poate sa semneze, fiind plecat in concediu)


 


                  Consilieri locali :                  Meghesan Sorin                  Muntean Ioan                  Chindris Ovidiu


                                                                   Contrasemneaza


                                                                         Secretar


                                                                     Stefan Blanaru