nr. 23 din data 28.08.2008 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                            


H O T Ã R R E A nr. 23/28 august 2008


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 august 2008;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.17588/2008;


          In temeiul prevederilor art.37 din Legea nr.350/2001


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1.Se aproba Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism in urmatoarea componenta:


– Primar          ing.Matei Alexandru Adrian Primaria mun.Tarnaveni (Presedinte)


– Viceprimar    Meghesan Nicolae Sorin      Primaria mun.Tarnaveni


– Arhitect sef  ing.Coros Ioan                    Primaria mun.Tarnaveni  (Secretar) 


– ing.Chirila Vasile                                     Primaria mun.Tarnaveni


– Arh.dipl.Keresztes Geza                         Ordinul Arhitectilor Tg.Mures.


– ing.Bonciog Maria                                   Primaria mun. Tarnaveni


– sing. Coros Elena                                   Primaria mun. Tarnaveni


– dr.Gaspar Eva                                        Autoritatea de Sanatate Publica


– ing.Coman Aurel                                     S.C.Electrica S.A.


– ing.Popovici Filon                                    S.C.ROMTELECOM S.A.


– ing.Ionescu Ilie                                       E-ON GAZ ROMANIA


– sing.Mihaila Victor                                   S.C.AQUASERV S.A.


– ing.Stoian C.Cristian                               C.N.APELE ROMANE


 


Art.2.Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.18/2008 se revoca.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                Presedinte de sedinta


                                                        Bercea Ioan


 


 


                              Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Blanaru Stefan