nr. 33 din data 14.10.2008 privind aprobarea Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 
HOTÃRÂREA NR. 33/14 octombrie 2008


 
Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 14 octombrie 2008,


Vãzând referatul nr. 19.298 / 2008, intocmit de Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, ing. Bonciog Maria, 


        In baza prevederilor art. 46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


HOTÃRÃșTE:
 


Art.1. Se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


        Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Chindris Ovidiu


 


                    Contrasemneaza


                         Secretar


                     Stefan Blanaru