nr. 30 din data 14.10.2008 privind aprobarea subventionarii transportului public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 65 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


         


 


H O T Ã R R E A  nr. 30/2008 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 14 octombrie  2008;


          Vãzând referatul intocmit de un grup de consilieri locali;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E 


Art1. Incepand cu data de 15 octombrie 2008, se aproba subventionarea transportului public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 65 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni in limita sumei de 30 lei/persoana.


 


Art.2. In sedinta ordinara din luna octombrie 2008 se va supune dezbaterii consiliului local o noua propunere pentru asigurarea gratuitatii tranportului public pentru pensionari, rezultatã in urma negocierii ci operatorul local de transport public.


 


Art.3. H.C.L.nr.20/28 august 2008 se revoca.


 


Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


                                                                                 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Chindris Ovidiu


  


                   Contrasemneaza


                         Secretar


                   Stefan Blanaru