nr. 37 din data 23.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului TARNAVENI

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                       


 


 


 


HOTARAREA NR. 37/2008


 


privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare


a Consiliului local al municipiului TARNAVENI


  


 


          Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 23 octombrie 2008:


In conformitate cu prevederile Ordonantei nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a consiliilor locale, ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , a prevederilor Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali, si ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,


In temeiul prevederilor art.36 alin.2 si a alin.3 lit. a si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,


 


HOTARASTE


 


Articol unic. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al Municipiului Tarnaveni, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                   Chindris Ovidiu


  


                             Contrasemneaza


                                   Secretar


                             Stefan Blanaru


 


 


download Anexa-Regulamentul de functionare a Consilului Local al Municipiului Tarnaveni