nr. 47 din data 27.11.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare/modernizare sere apartinatoare municipiului Tarnaveni”


R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCALHOTÃRÂREA NR. 47


 


Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din  27 noiembrie 2008,


Vãzând referatul intocmit de consilier Chirila Vasile inregistrat sub nr.24.827/2008,


În baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Se aproba Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii Reabilitare/modernizare sere apartinatoare municipiului Tarnaveni” dupa cum urmeaza:


 


 “Reabilitare / modernizare sere din strada Republicii”:


 


1. Valoarea totalã (1 euro=3,70 lei)


398.000 lei


din care:


 


      – construcþii – montaj


323.000 lei


2. Eºalonarea investiþiei   


   (INV/C+M)


 


      – anul 2009


398.000/323.000 lei


3. Durata de realizare


3 luni


4. Capacitãþi


 


      – putere termicã nominalã instalatã


274 kW


5. Cantitatea de energie termicã produsã


196.680 kWh/an


6. Costul total al energiei termice produse


36.020 lei/an


7. Preþul de cost al energiei termice


0,183 lei/kWh


 


 “Reabilitare / modernizare sere din strada Victor Babes”:


 


1. Valoarea totalã (1 euro=3,70 lei)


340.000 lei


din care:


 


      – construcþii – montaj


231.000 lei


2. Eºalonarea investiþiei   


   (INV/C+M)


 


      – anul 2009


340.000/231.000 lei


3. Durata de realizare


3 luni


4. Capacitãþi


 


      – putere termicã nominalã instalatã


414 kW


5. Cantitatea de energie termicã produsã


190.650 kWh/an


6. Costul total al energiei termice produse


34.760 lei/an


7. Preþul de cost al energiei termice


0,182 lei/kWh


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                  Cimpoca Alin


                   Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru