nr. 48 din data 27.11.2008 privind aprobarea Actului Adiþional nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune, Mureº/ Harghita ºi mandatarea doamnei Lokodi Edita Emoke sã semneze actul adiþional

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


NUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTÃRÂREA NR. 48 din 27 noiembrie 2008


 


privind aprobarea Actului Adiþional nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune, Mureº/ Harghita ºi mandatarea doamnei Lokodi Edita Emoke sã semneze actul adiþional


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2008;


Vãzând expunerea de motive nr.24821 din data de 18.11.2008 privind aprobarea Actului Adiþional nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune, Mureº/Harghita  ºi mandatarea doamnei Lokodi Edita Emoke sã semneze actul adiþional;


          Având în vedere prevederile cap.21 pct.1 din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune, Mureº/Harghita aprobat prin HCL nr.78/15.08.2006 precum si ale Legii nr. 440/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanþare dintre România ºi BEI pentru finanþarea Programului SAMTID – B ºi a Acordului de împrumut subsidiar nr. 328/2006 încheiat cu Ministerul Finanþelor Publice;


          În temeiul art. 45  din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;


 


H O T Ã R Ã ș T E:


 


          Art.1. Se aprobã Actul adiþional nr.2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune – Mureº/ Harghita, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


          Art. 2. Se mandateazã d-na Lokodi Edita Emoke – preºedintele Consiliului Judeþean Mureº, pentru a semna în numele ºi pe seama Consiliului local al municipiului Tarnaveni, actul adiþional nr.2 prevãzut în art. 1 din prezenta hotãrâre.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                  Cimpoca Alin


 


                   Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru