nr. 55 din data 11.12.2008 privind stabilirea cuantumului cotizatiilor anuale care vor fi platite de municipiul Tarnaveni catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara, in calitate de membru

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 55 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 11 decembrie 2008;


          Vãzând Referatul intocmit de ing.Chirila Vasile înregistrat sub nr.24943/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E 


Art.1. Se stabileste cuantumul cotizatiilor anuale care vor fi platite de municipiul Tarnaveni in caliate de membru catre urmatoarele asociatii de dezvoltare intercomunitara:


          “Aqua Invest Mures” – 21.203 lei


          “Ecolect Mures” 3.000 lei.


Sumele prevazute la al.1 vor fi prevazute anual in bugetul general al municipiului Tarnaveni.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                   Ciulea Pavel


 

                              Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru