nr. 10 din data 29.01.2009 privind acordarea titlului de CETÃÞEAN DE ONOARE al municipiului Târnãveni d-nei Ritiu Florica

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                     


                                     


H O T Ã R R E A  nr. 10


 
 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29  ianuarie 2009;


          Vãzând referatul întocmit de primarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.1488/2009;


          In temeiul art.19 din Statutul municipiului Târnãveni;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Articol unic. Se acordã titlul de CETÃÞEAN DE ONOARE al municipiului Târnãveni d-nei Ritiu Florica pentru merite deosebite in formarea artistica in domeniul artelor plastice a multor personalitati ale lumii culturale universale.


  


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                  Fodor Alexandru
 


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru