nr. 9 din data 29.01.2009 privind aprobarea prelungirii cu 2 ani (ianuarie 2009 – ianuarie 2011) a contractului de asociere aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.122/2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL       


HOTÂRÂREA nr. 9

           Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 ianuarie 2009;


Vazand Raportul de activitate al Asociatiei „Amicitia” inregistrat sub nr.653/2009 si referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.1489/2009;


          În baza  art. 46 alin. 1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã șT E:


 


Art.1. Se aproba prelungirea cu 2 ani (ianuarie 2009 – ianuarie 2011) a contractului de asociere aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.122/2006 fara alocarea in bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2009 a sumelor reprezentand cheltuieli de personal.


Pentru modificarea art.3 si art.6 din Contractul de asociere cu Asociatia Amicitia, se va intocmi un act aditional.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


                                                           Presedinte de sedinta


                                                                  Fodor Alexandru
 


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru