nr. 6 din data 29.01.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului muicipiului Tarnaveni, pentru anul 2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                               


 


 


H O T Ã R R E A nr. 6


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 ianuarieie 2009;


          Vãzând adresa referatul intocmit de personalul din cadrul Serviciului OSRU inregistrat sub nr.27539/23.12.2008;


          In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999;


          Avand in vedere Ordinului nr.7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice:


          În baza prevederilor art.36 al.3 lit.b si art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului muicipiului Tarnaveni, pentru anul 2009, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                Fodor Alexandru


  


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru


 


  Anexa-Planul de ocupare a functiilor publice in anul 2009