nr. 27 din data 26.03.2009 privind aprobarea Master Planului „Sistem integrat de gestionare a deºeurilor în judeþul Mureº”

     R O M N I A                                                                         


     JUDEÞUL MUREȘ


     MUNICIPIUL TARNAVENI


     CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTÃRÂREA  nr.27


din 26 martie 2009


 


privind aprobarea Master Planului  „Sistem integrat de gestionare a deºeurilor în judeþul Mureº”


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 martie 2009


          Analizând Expunerea de motive nr. 5720 / 16.03.2009 prezentatã de ing. Chirila Vasile si sing. Coros Maria Elena,


În temeiul art. 91 alin. (3) lit. „d” ºi ale art. 97 din Legea 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


         


H O T Ã R Ã ș T E:


 


          Art.1.  Se aprobã Master Planul „Sistem integrat de gestionare a deºeurilor în judeþul Mureº”, cuprins în anexa  care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


          Art.2.  Prezenta hotãrâre se comunicã Consiliului Judeþean Mureº ºi primarului Municipiului Tarnaveni care va rãspunde  de aducerea sa la îndeplinire. 


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                           Radu Ghetiu


 


 


 


                       Contrasemneaza


                            Secretar


                        Stefan Blanaru


 Anexa:


//www.cjmures.ro/Programe_actiuni/RO_MP_DESEURI_MS_AO_9-febr-2009.pdf