nr. 52 din data 17.06.2009 privind aprobarea numirii d-lui Lucaci Alexandru in functia de expert local pentru romi

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                     


 


 


 


HOTARAREA nr. 52


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 17 iunie 2009;


Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.12273/2009;


In baza prevederilor HGR nr.430/2001 modificata si completata prin HGRnr.422/2006.


In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Incepand cu data de 01 iulie 2009, se aproba numirea d-lui Lucaci Alexandru in functia de expert local pentru romi, cu o indemnizatie lunara bruta de 500 lei.


Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru