nr. 49 din data 17.06.2009 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni, în perioada 16-23 mai 2009, a unei delegatii din Ronchin Franta

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 49


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17 iunie 2009;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.12174/2009;


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã cheltuielile în sumã de 1.907,09 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni, în perioada 16-23 mai 2009, a unei delegatii din Ronchin Franta.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru