nr. 59 din data 17.06.2009 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii


R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 59


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17iunie 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.12785 /2009 intocmit de consilier Ioan Muntean


          In temeiul prevederilor Legii nr.152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe  si H.G.R. nr.962/1001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


                                    


Art.1. Se aproba Lista solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, la propunerea comisiei numita prin Dispozitia nr.855/14.04.2009.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 

                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


  


                                                                                  Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru