nr. 58 din data 17.06.2009 privind aprobarea Programului local multianual pentru cresterea performanþei energetice a blocurilor de locuinþe

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 58


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17 iunie 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.12718 /2009 intocmit de ing. Chirila Monica;


          In temeiul art.2 lit.b si  art.9 lit.b din OUG 18/2009 privind creºterea performanþei energetice a blocurilor de locuinþe;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se aproba Programul local multianual pentru cresterea performanþei energetice a blocurilor de locuinþe conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru


 


 


 Anexa


 


CONSILIUL LOCAL TARNAVENI


Aprobat prin HCL nr. 58/17.06.2009


 


 


Programul local multianual pentru cresterea performantei  energetice la blocurile de locuinte


 


 


 


 


Nr.


crt.


 


 


      Adresa      


   imobilului


 


 


Anul construirii


 


Regimul


de


inaltime


(S+P+N)


 Sistemul constructiv


Numarul de


apartamente


Aria


construita desfasurata


[ m2]


 1.


Cart. Pacii


bloc 2M


1982


S+P+4


Panouri prefabricate,


tamplarie din lemn


24


2072


2.


str. Soimilor, nr.98B


1967


S+P+4


Pereti din caramida, tamplarie din lemn


40


2378


3.


str. Republicii, nr. 97A,B,C


1962


P+3


Pereti din caramida, tamplarie din lemn


48


2765


4.


str. Soimilor, nr.100B


1967


P+4


Pereti din  caramida, tamplarie din lemn


40


2378


5.


str. Soimilor, nr.100C


1968


P+4


Pereti din  caramida, tamplarie din lemn


20


1455


 6.


Str. Frumoasa


nr.12A,B,C


1972


S+P+4


Pereti din caramida, tamplarie din lemn


90


3912


 7.


Str. Frumoasa


nr.12 D


1972


S+P+4


Pereti din caramida, tamplarie din lemn


20


1385


 8.


Str. Frumoasa


nr.12 E


1972


S+P+4


Pereti din caramida, tamplarie din lemn


20


1385


 9.


Str. Frumoasa


nr.12 F


1972


S+P+4


Pereti din caramida, tamplarie din lemn


18


1385


 10.


Str. Frumoasa


nr.12 G,H


1972


S+P+4


Pereti din caramida, tamplarie din lemn


40


2490


 11.


Str. Frumoasa


nr.12, bloc I


1972


S+P+4


Pereti din caramida, tamplarie din lemn


20


1320


 12.


Str. Frumoasa


nr.12 J,L,M


1972


S+P+4


Pereti din caramida, tamplarie din lemn


91


4062