nr. 80 din data 27.08.2009 privind acordarea in folosinta gratuita a unui teren catre parohia Ortodoxa Tarnaveni IV Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


 


H O T Ã R R E A   nr. 80


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  27 august 2009;


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.16987/2009;


          În baza art.124 si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1.Se aprobã acordarea în folosinþã gratuitã a terenului aflat in domeniul public al municipiululi Tarnaveni, neidentificat in Cartea Funciara, in suprafata de 91 m.p. situat in Târnãveni in cartierul  1 Decembrie 1918 intre blocurile de locuinte Z 5,6 si O 5,6, pe o perioada de 2 ani, cãtre Parohia Ortodoxa romana Tarnaveni IV in scopul amplasarii in mod provizoriu, pana la data de 01 decembrie 2009, a unei capele.


 


          Art.2.Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.24/26 martie 2009 se revoca.


         


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                                Nistor Ovidiu   


 


 


 


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru