nr. 75 din data 27.08.2009 privind asigurarea la Cantina de Ajutor Social din municipiul Tarnaveni a unei mese calde zilnice catre un numar de 16 minori aflati in nevoie

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA nr. 75

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 august 2009,


Vãzând referatul inregistrat sub nr. 16786/2009, intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, 


           In baza prevederilor art.45.al.1 si 36 al.6 lit. a pct.2 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTÃRÃșTE:
 


Art.1. Se aproba asigurarea la Cantina de Ajutor Social din municipiul Tarnaveni a unei mese calde zilnice catre un numar de 16 minori aflati in nevoie identificati conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Numarul meselor calde oferite minorilor se va incadra in limita sumei acordate de catre cultele religioase din municipiul Tarnaveni.


            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                                Nistor Ovidiu   


 


 


 


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru