nr. 4 din data 22.01.2010 privind aprobarea renuntarii la orice cale de atac impotriva sentintei civile nr.853/2009 pronuntata in prima instanta de Tribunalul Mures in dosarul nr.2179.1/102/2009 conexat cu dosar nr. 1655/102/2009

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


HOTARAREA NR. 4 din 22 ianuarie 2010


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data 22 ianuarie 2010;


          Vazand Sentinta civila nr.853/2009 pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr.2179.1/102/2009;


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 


Art.1. Se aproba renuntarea la orice cale de atac impotriva sentintei  civile nr.853/2009 pronuntata in prima instanta de Tribunalul Mures in dosarul nr.2179.1/102/2009 conexat cu dosar nr. 1655/102/2009.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                               Bercea Ioan


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru