nr. 15 din data 28.01.2010 privind aprobarea intabularii in Cartea Funciara Tarnaveni a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Tarnaveni

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTARAREA NR. 15 din 28 ianuarie 2010


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data 28 ianuarie 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.26711/2009 intocmit de Arhitect sef Coros Ioan;


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


          Art.1. Se aproba intabularea in Cartea Funciara Tarnaveni a suprafatei de 1280 m.p. din total suprafata de 5377 m.p inscris in CF 259/a – Custelnic nr.top. 1115/1/18/2, apartinand domeniului public al municipiului Tarnaveni.- conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                      Bercea Ioan 


 


                             Contrasemneaza


                                  Secretar

                             Stefan Blanaru