nr. 16 din data 28.01.2010 privind numirea comisiei pentru atestarea administratorilor propusi de adunarea generala a asociatiilor de proprietari

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


         


H O T Ã R R E A  nr. 16


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 ianuarie2010;


          Vãzând referatul intocmit de dl.ec.Capalnean Emil, înregistrat sub nr.23687/2009;


          In temeiul prevederilor art.61 din HGR nr.400/2003 modificata prin HGR nr.1386/2003;


          În baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se numeste comisia pentru atestarea administratorilor propusi de adunarea generala a asociatiilor de proprietari in urmatoarea componenta:


Presedinte: Muth Rodica


Secretar: Oltean Letitia


Membru:Ec Capalnean Emil 


Membru: Badea Cristina .


 


          Art.2. Cu aducerera la îndeplinirea a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                            Presedinte de sedinta


                                                  Bercea Ioan  


 


 


                             Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru