nr. 34 din data 15.03.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2010

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR.34


 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 04 martie 2010,


Vãzând referatul nr.3624/2010, intocmit de Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, ing. Bonciog Maria, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2010 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                           Presedinte de sedinta


                                                                                       Chindris Ovidiu


 


 


                                  Contrasemneaza


                                       Secretar


                                  Blanaru Stefan


 


 


 


 


 


                                                                             Anexa


 


Dotãri independente

1. Server de domeniu

2. Licenþã Windows Server 2008 R2 cu 50 utilizatori Win Svr Call

3. Antivirus pentru reþea

4. Surse neîntreruptibile de energie cu management pentru servere (UPS – 1 buc.)


 Cheltuieli de proiectare, studii de prefezabilitate,  studii de fezabilitate1.   Modernizare Centru Social


2.   Studiu de fezabilitate la blocurile ANL (actualizare)


3.   Întocmire PUZ ºi studiu geotehnic pentru construirea de locuinþe


4.   Reþea de apã cartier Industriei – Tineretului (SF si PT)


5. Reþea de apa cartier șoimilor – Piaþa (SF si PT)


6. Reþea alimentare ºi distribuþie rezervor de 1000 mc (SF si PT)


7. Reþea de apã ºi reabilitare str. Codrului (SF si PT) Reþea de canalizare menajera str. Pandurilor (SF si PT)


8.   Modernizare str. Republicii intre str. Viitorului si str. Mioritei (SF si PT)


 


 Cartarea terenului, fotogrametrie1. Bornare intravilan